Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sưu tầm - Huy hiệu QLVNCH

H uy hiệu SƯ ĐOÀN 21 BỘ BINH QLVNCH

Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

 

SƯ ĐOÀN 21 BỘ BINH QLVNCH đồn trú tại Quân Khu IV VNCH với Bộ Tư Lệnh SĐ đóng tại tỉnh Bạc Liêu; ngoài ra SĐ21BB còn có hai Bộ chỉ huy hành quân: 1 đóng tại Cà Mau và 1 đóng tại Chương Thiện. Các Bộ Chỉ Huy Hậu cứ của các Trung đoàn thuộc SĐ21BB như sau: Hậu cứ Trung Đoàn 31/SĐ21BB đặt tại Chương Thiện; Hậu cứ Trung Đoàn 32/SĐ21BB đặt tại Cà mau; và Hậu cứ Trung Đoàn 33/SĐ21BB đặt tại Sóc Trăng (Ba Xuyên)..

Cấp số SĐ21BB gồm 3 Trung đoàn tác chiến: Trung Đoàn 31, 32, & 33. Các đơn vị yểm trợ SĐ21BB gồm 1 Tiểu Đoàn Trinh Sát (Reconnaissance), 1 Tiểu Đoàn Công Binh Chiến Đấu, 1 Trung đoàn Pháo với 3 Tiểu Đoàn Pháo binh. Sau đây là những huy hiệu được SĐ21BB QLVNCH sử dụng trong suốt cuộc chiến Việt Nam:

Chú ý: Các huy hiệu được sắp xếp theo thứ tự Trung Đoàn, Tiểu Đoàn, và sau cùng là huy hiệu các đơn vị yểm trợ nếu có. -- BKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 31, SĐ21BB QLVNCH

 

 
Tiểu Đoàn 1 Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3 Tiểu Đoàn 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 32, SĐ21BB QLVNCH

 

 

 

      
Tiểu Đoàn 1 Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3

 

CÁC ĐƠN VỊ TRINH SÁT
TRỰC THUỘC TRUNG ĐOÀN 32, SĐ21BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 33, SĐ21BB QLVNCH

 

 

 

Huy hiệu Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 33, SĐ21BB QLVNCH

 


 
 
 
Tiểu Đoàn 1 Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3 Tiểu Đoàn 4

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRINH SÁT GỒM:

ĐĐTS-31 TRỰC THUỘC TRUNG ĐOÀN 31, SĐ21BB QLVNCH
ĐĐTS-32 TRỰC THUỘC TRUNG ĐOÀN 32, SĐ21BB QLVNCH
ĐĐTS-33 TRỰC THUỘC TRUNG ĐOÀN 33, SĐ21BB QLVNCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN PHÁO BINH SĐ21BB QLVNCH

 


     
Tiểu Đoàn 210
Pháo Binh
Tiểu Đoàn 211
Pháo Binh
Tiểu Đoàn 212
Pháo Binh
Tiểu Đoàn 213
Pháo Binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIẾT ĐOÀN 9/LỮ ĐOÀN IV KỴ BINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRINH SÁT SĐ21BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐ21BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Huy hiệu QLVNCH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Chúa Nhật, August 4, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang