Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sưu tầm - Huy hiệu QLVNCH

H uy hiệu SƯ ĐOÀN 22 BỘ BINH QLVNCH

Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

 

SƯ ĐOÀN 22 BỘ BINH QLVNCH đồn trú tại Quân Khu II VNCH, Thị xã Kontum.

Cấp số SĐ22BB gồm 4 Trung đoàn tác chiến: Trung Đoàn 40, 41, 42, & 47. Các đơn vị yểm trợ SĐ22BB gồm 1 Tiểu Đoàn Trinh Sát (Reconnaissance), 1 Tiểu Đoàn Công Binh Chiến Đấu, 1 Trung đoàn Pháo với 3 Tiểu Đoàn Pháo binh. Sau đây là những huy hiệu được SĐ22BB QLVNCH sử dụng trong suốt cuộc chiến Việt Nam:

Chú ý: Các huy hiệu được sắp xếp theo thứ tự Trung Đoàn, Tiểu Đoàn, và sau cùng là huy hiệu các đơn vị yểm trợ nếu có. -- BKT.

 

 

 

Huy hiệu mầu xanh cứt ngựa dùng “ngụy trang”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 40, SĐ22BB QLVNCH

 

 

Tiểu Đoàn 1 Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRINH SÁT TRỰC THUỘC TRUNG ĐOÀN 40, SĐ22BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 41, SĐ22BB QLVNCH

 

 

  
Tiểu Đoàn 1 Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 42, SĐ22BB QLVNCH

 

 


Tiểu Đoàn 1 Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRINH SÁT TRỰC THUỘC TRUNG ĐOÀN 42, SĐ22BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 47, SĐ22BB QLVNCH

  

 

  
Tiểu Đoàn 1 Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRINH SÁT TRỰC THUỘC TRUNG ĐOÀN 47, SĐ22BB QLVNCH

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRINH SÁT TRỰC THUỘC SĐ22BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN PHÁO BINH SĐ22BB QLVNCH

 


Tiểu Đoàn 220
Pháo Binh
Tiểu Đoàn 221
Pháo Binh
Tiểu Đoàn 222
Pháo Binh
Tiểu Đoàn 223
Pháo Binh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIẾT ĐOÀN 14/LỮ ĐOÀN II KỴ BINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐ22BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Huy hiệu QLVNCH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Chúa Nhật, August 4, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang