Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Sưu tầm - Huy hiệu QLVNCH

H uy hiệu SƯ ĐOÀN 1 BỘ BINH QLVNCH

Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

 

SƯ ĐOÀN 1 BỘ BINH QLVNCH là Sư đoàn lớn nhất và danh tiếng nhất trong 11 Sư đoàn Bộ binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã bao phen làm địch quân CSBV hồn phi phách tán ngay tại vùng địa đầu giới tuyến. SĐ1BB đồn trú tại Quân Khu I VNCH, giáp ranh Vĩ tuyến thứ 17.

Cấp số SĐ1BB gồm 4 Trung đoàn tác chiến: Trung Đoàn 1, 3, 51, & 54. Các đơn vị yểm trợ SĐ1BB gồm 1 Tiểu Đoàn Trinh Sát (Reconnaissance), 1 Tiểu Đoàn Công Binh Chiến Đấu, 1 Trung đoàn Pháo với 3 Tiểu Đoàn Pháo binh. Sau đây là những huy hiệu được SĐ1BB QLVNCH sử dụng trong suốt cuộc chiến Việt Nam:

Chú ý: Các huy hiệu được sắp xếp theo thứ tự Trung Đoàn, Tiểu Đoàn, và sau cùng là huy hiệu các đơn vị yểm trợ nếu có. -- BKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 1, SĐ1BB QLVNCH

 

 

Tiểu Đoàn 1
Ó Đen
Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3 Tiểu Đoàn 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 3, SĐ1BB QLVNCH

 

 


Tiểu Đoàn 1
Quyết Thắng
Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3 Tiểu Đoàn 4

 

CÁC ĐƠN VỊ TRINH SÁT
TRỰC THUỘC TRUNG ĐOÀN 3, SĐ1BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 51, SĐ1BB QLVNCH

 

 

Tiểu Đoàn 1 Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN 54, SĐ1BB QLVNCH

 

 Tiểu Đoàn 1 Tiểu Đoàn 2 Tiểu Đoàn 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG ĐOÀN PHÁO BINH SĐ1BB QLVNCH

      
Tiểu Đoàn 10
Pháo Binh
(Tiền thân TĐ10PB là
TĐ34PB)
Tiểu Đoàn 11
Pháo Binh
Tiểu Đoàn 12
Pháo Binh
Tiểu Đoàn 14
Pháo Binh
Xem: http://phaobinhvnch.com       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIẾT ĐOÀN 7/LỮ ĐOÀN I KỴ BINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRINH SÁT SĐ1BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu Đoàn Truyền Tin SĐ1BB QLVNCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Huy hiệu QLVNCH...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Lục Quân QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT Sưu tầm, trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Chúa Nhật, August 4, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang