Bắc đẩu tinh

 

Ban Chấp Hành
Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Ban Chấp Hành Gia Đình Mũ Đỏ HTĐ và PC
N
hiệm kỳ 2015-2018
Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

Bấm vào đây để in bản nội quy 2015-2018 ra giấy (Print)

      

Lời giới thiệu: Kính thưa Quý vị, vào ngày Chúa Nhật mùng 11 tháng 10, năm 2015, Chi hội Gia Đình Mũ Đỏ [GĐMĐ] vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận đã họp tại tư gia MĐ Lý Thanh Phi, nguyên Chi hội trưởng chi hội GĐMĐ/ HTĐ & PC, để bầu Tân Chi hội trưởng cho nhiệm kỳ 2015-2018. Lý do, nhiệm kỳ 2012-2015 đã chấm dứt vào ngày này.

Vị Tân Chi hội Trưởng Chi hội GĐMĐ/HTĐ & PC cho nhiệm kỳ 2015-2018 là MĐ TRẦN HỒNG MINH, MĐ Trần Hồng Minh là cựu chiến binh thuộc Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. MĐ Trần Hồng Minh đã được hầu hết các ACE trong chi hội đề cử làm ứng cử viên và đã chiếm trên 50% số phiếu cần thiết (chiếu bản nội quy GĐMĐ Trung ương) để hội đủ điều kiện trở thành Chi Hội Trưởng Chi hội Gia Đình Mũ Đỏ vùng Thủ đô Hoa Kỳ và Phụ cận, nhiệm kỳ 2015-2018. Thay mặt Chi hội GĐMĐ/HTĐ & PC, Ban biên tập trang điện tử GĐMĐ/HTĐ & PC chúc mừng MĐ Trần Hồng Minh, tân Chi Hội Trưởng Chi hội GĐMĐ/HTĐ & PC, nhiệm kỳ 2015-2018. Trân trọng. Bấm vào đây để xem văn thư thông báo.
--BKT.

       

Bấm vào đây để in bản nội quy 2015-2018 ra giấy (Print)

 

Danh sách Ban Chấp Hành
Chi hội GĐMĐ Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Nhiệm kỳ 2015-2018

 

 

Chức vụ Tên Họ Ghi chú
Tân Chi Hội Trưởng MĐ Trần Hồng Minh TĐ2ND/QLVNCH
Chi Hội Phó Nội Vụ kiêm Tiếp tân MĐ Lê Bá Thi

TĐ2PBND/QLVNCH

Chi Hội Phó Ngoại Vụ kiêm Văn Nghệ MĐ Hoàng Đình Tiến TĐ2ND/QLVNCH
Ban Cố Vấn Chi Hội

o MĐ Trần Văn Trực,

 

 

 

o MĐ Lý Thanh Phi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Mùi

BTL/SĐND
LĐ3ND/QLVNCHTĐ1ND/QLVNCH
Ủy viên Nghi Lễ & Liên Lạc với Toán 162 Cố vấn Mỹ MĐ Nguyễn Minh Hoàng TĐ3ND/QLVNCH
Ủy viên Thư ký MĐ Nguyễn Bá Toản TĐ1ND/QLVNCH
Ủy viên Tài chánh/Thủ quỹ    
Ủy viên Kiểm soát Tài chánh MĐ Trịnh Tường Vân TĐ50CTCT/SĐND
  Ủy viên Yểm trợ Thương Phế Binh    


Ủy viên Xã Hội o Kim Hạnh (phu nhân cố  Bác sĩ Mũ Đỏ Bùi Cao Đẳng),o Thái Thị Hía
(Phu nhân cố Mũ Đỏ Lý An)


TĐQYND/QLVNCH,

Ủy viên Trang trí và Quân Xa o MĐ Tạ Xuân Hòa,o MĐ Huỳnh NamHậu Duệ SĐND/QLVNCH
  Xem Nhiệm kỳ 2012-2015...      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Hai, October 12, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang