Bắc đẩu tinh

Ban Chấp Hành
Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Ban Chấp Hành Gia Đình Mũ Đỏ HTĐ và PC
Nhiệm kỳ 2012-2015
Chào mừng Quý Độc giả và Quý ACE cựu Quân nhân SĐND QLVNCH

Bấm vào đây để in bản nội quy 2012-2015 ra giấy (Print)

      

Lời giới thiệu: Xin cáo lỗi cùng Quý Độc giả, kể từ tháng 5/2015 trở về trước, Gia Đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận đã không có Trang điện tử riêng cho chi hội, nên có nhiều chi tiết sinh hoạt của chi hội ở thời điểm đã nhắc ở trên không được ghi chép hay đã mai một. Trân trọng. --BKT.

       

Bấm vào đây để in bản nội quy 2012-2015 ra giấy (Print)

 

Danh sách Ban Chấp Hành
Chi hội GĐMĐ Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận

Nhiệm kỳ 2012-2015

 

 

Chức vụ Tên Họ Ghi chú
Chi Hội Trưởng MĐ Lý Thanh Phi LĐ3ND/QLVNCH
Chi Hội Phó Nôi Vụ MĐ Trần Hồng Minh TĐ2ND/QLVNCH
Chi Hội Phó Ngoại Vụ kiêm ủy viên Nghi Lễ MĐ Nguyễn Minh Hoàng TĐ3ND/QLVNCH
Cố Vấn kiêm Thủ quỹ và Thư ký MĐ Nguyễn Văn Mùi TĐ1ND/QLVNCH
Ủy viên Văn Nghệ MĐ Hoàng Đình Tiến TĐ2ND/QLVNCH
Ủy Viên Liên lạc Ban Cố Vấn Team 162 MĐ Nguyễn Tiến Việt TĐ5ND/QLVNCH
Ủy Viên Tiếp Tân MĐ Lê Bá Thi TĐ2PBND/QLVNCH
Ủy Viên đặc trách Thương Phế Binh TBD   TPB QLVNCH


Ủy Viên trang trí kiêm Quân Xa MĐ Danh Dự Tạ Xuân Hòa,
MĐ Danh Dự Huỳnh Nam


Hậu Duệ SĐND/QLVNCH
Ủy Viên Xã Hội Kim Hạnh (phu nhân cố  Bác sĩ Mũ Đỏ Bùi Cao Đẳng) TĐQYND/QLVNCH
  Xem nhiệm kỳ 2015-2018...      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: BKT trình bày & Ấn loát

 

Đăng ngày Thứ Hai, October 12, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang