Bắc đẩu tinh

 

Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tin tức cộng đồng
Chủ đề: Tiếm danh
Tác giả: Lê Thành Nhân  

V/v: Sử dụng danh xưng VNQDĐ
trong “Đại Hội Liên Tôn Giáo và Đại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình cho Việt Nam và Thế Giới”
 

 

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

Thông cáo của
VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG (VNQDĐ)

 

Qua nhật báo Người Việt số ra ngày 26 tháng 12 năm 2017, Việt Nam Quốc Dân Đảng chúng tôi được biết một “Đại Hội Liên Tôn Giáo và Đại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình cho Việt Nam và Thế Giới” đã được tổ chức tại quân Cam, Nam California, Hoa Kỳ vào các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2017, trong đó có ghi tên “Tiến Sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo Việt Nam Quốc Dân Đảng (?) ” là một thành viên trong Ban Tổ Chức.

Sự việc này đã gây dư luận xôn xao trong nội bộ VNQDĐ nói riêng và quần chúng trong và ngoài nước nói chung. Nay,Việt Nam Quốc Dân Đảng trân trọng minh xác:

Thứ nhất: Việt Nam Quốc Dân Đảng đã tổ chức Đại Hội Thống Nhất vào các ngày 1, 2 và 3 tháng 4 năm 2016. Các đại biểu trên toàn thế giới về dự Đại Hội đã đồng thanh quyết nghị: “Đại Hội Toàn Đảng VNQDĐ là đại hội thống nhất các hệ thống, các cơ sở độc lập và các đảng viên sinh hoạt riêng rẽ, dưới một danh xưng duy nhất “Việt Nam Quốc Dân Đảng”. Mặc nhiên, không còn hệ thống, hệ phái nào đứng ngoài VNQDĐ.

Thứ hai: Đại Hội đã đồng tâm nhất trí bầu ra một Hội Đồng Lãnh Đạo gồm các ông: Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương; Trần Tử Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Trung Ương và Lê Quốc Việt, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương, cùng các ông Phan Thanh Châu, Lê Trung Khương, Trần Minh Vũ, Nguyễn Hồng Dũng, Trần Việt Đạo và Nguyễn Thiên Vân là Ủy Viên trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ. Tuyệt nhiên không hề có chức vị “Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo VNQDĐ” nào trong cơ cấu tổ chức hiện hữu của VNQDĐ.

Thứ ba: Việt Nam Quốc Dân Đảng không hề có mối liên hệ nào và cũng không hề đề cử bất cứ thành viên nào tham gia vào ban tổ chức “Đại hội Liên Tôn Giáo và Đại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình cho Việt Nam và Thế Giới”, ra mắt tại Nam California Hoa Kỳ vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 12 năm 2017. Việc Ban Tổ Chức Đại Hội Liên Tôn Giáo ghi tên ông Nguyễn Văn Thành và sử dụng danh xưng VNQDĐ trong Ban Tổ Chức hoàn toàn có tính cách mạo nhận và tiếm danh.

Thứ tư: Việt Nam Quốc Dân Đảng là tổ chức có ghi danh hoạt động hợp pháp (Trademark) tại Hoa Kỳ và các các quốc gia tự do trên thế giới. Sự mạo nhận danh nghĩa Việt Nam Quốc Dân Đảng là hành động bất hợp pháp và sẽ được luật pháp sở tại xét xử theo luật lệ hiện hành.

Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 1 năm 2018Lê Thành Nhân
Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương VNQDĐ

 

Bấm vào đây để in ra giấy (Print)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình nền: Bộ Huy hiệu Sư Đoàn Nhảy Dù QLVNCH. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.

 

Nguồn: Internet E-mail by Tôn-Thất Sơn chuyển

 

Đăng ngày Thứ Sáu, January 5, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH

 

GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư: Liên lạc
Trở lại đầu trang